Thalia

235 x 280cm
Photos by Sergio LopezEmma GvLB - 2021